In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen.
Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000.
Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw.
Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak.

Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden.
Op zondag ontmoeten we elkaar als de 'grote gemeente', die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen.
We kennen ook het persoonlijk gebed en Bijbellezen.
Maar ook voor ons is die 'tussenschakel' tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep.
Of om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep (max.12 personen), die regelmatig samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen.
De gemeentegroeigroep is een vorm van gemeenteopbouw en bestaat uit kringen, van oorsprong ontstaan uit Alphagroepen en Lidmatenkringen, die éénmaal per maand bijeenkomen in de eigen huiskamer.
Voorafgaande aan een bijeenkomst is de centrale toerustingavond waarop een leidraad wordt gegeven aan 1 of 2 groepsleden van iedere groep voor het leiden van de eigen kring.
 
Het doel van de Gemeente Groei Groep
De gemeentegroeigroep is een vorm van gemeenteopbouw en bestaat uit kringen die één maal in de maand bijeen komen om:

  • te luisteren naar Gods Woord;
  • te spreken over geloof en leven;
  • te bidden en te zoeken;
  • met elkaar te groeien in geloof;
  • met elkaar te groeien in getal.

Iedereen is van harte welkom en kan zich bij een groep aansluiten. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de groepscontactpersonen. Het is belangrijk dat nieuwe groepsleden ook passen in een groep. Daarom is overleg noodzakelijk en kan het voorkomen dat iemand niet op een groep wordt toegelaten.

Bel voor informatie: Marijke Hoogerwerf 078-6741993 of 06-13862850

Of mail naar:
Voor actuele informatie zie de pagina Nieuws, adressen en data

GEMEENTE GROEI GROEP = GGG = groeien in GELOOF, GEMEENSCHAP en GETAL.