Taken van de zendingscommissie

  • het betrekken van de gemeente (van jong tot oud) bij de zending.
  • bijdragen aan-, meeleven met- en het ondersteunen van werkzaamheden in de zending, dat namens ons door anderen mag worden gedaan, in hoofdzaak via de GZB  en Wycliffe.
  • het organiseren van gemeenteavonden en zendingssamenkomsten.
  • het onder de aandacht brengen van de landelijke zendingsdag van de GZB.
  • het verkopen van het GZB-dagboekje "Een handvol koren".

Ondersteuning van zendingswerkers:

A. met de zendingsbussen (deze hangen aan het portaal bij de in-/uitgangen van de kerken):
U/jij vergeet toch de deurbus niet als de kerkdienst beëindigd is en u/jij weer naar buiten gaat?!

B. via de website van onze Hervormde Gemeente:
Zie op de homepage en/of onder Diensten/Collectes. Kies voor donatie aan de Zendingscommissie voor de vierde mogelijkheid.

C. met de zendingscollecten:
Er zijn elk jaar vier zendingscollecten, uitgaande van Kerk in Actie en de GZB: Voorjaarszendingscollecte (begin maart), Pinksterzendingscollecte (1e en 2e Pinksterdag), Zomerzendingscollecte (medio augustus) en Najaarszendingscollecte (begin november). Deze diaconale collecte is eveneens geheel bestemd voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

D. met de zendingsbusjes van kinderen:     *** VERVALLEN ***
Helaas zijn er geen kinderen meer over, die met een zendingsbusje zendingsgeld op willen halen.....
Mocht er een kind zijn, die (jong geleerd!) zending wil doen in eigen straat of enige straten: voor informatie en aanmelden: 
mevrouw Marijke Hoogerwerf-Boog, Rietgansstraat 3, telefoon 078-6741993, emailadres:  .

Momenteel ondersteunen wij als gemeente via de genoemde middelen de volgende zendingswerkers. Om de Blijde Boodschap, soms onder andere en vaak moeilijke werkzaamheden, te kunnen doorgeven, zodat ook op het zendingsveld mensen door de Heilige Geest tot geloof gebracht mogen worden en Gods Woord mogen horen en aannemen.
  • Karsten en Irene, beiden reeds vele jaren werkzaam voor Wycliffe Bijbelvertalers. Sinds 1995 verblijvend in Zuid-Azië. O.a. werkten zij aan de vertaling van de Minibijbel in het Mandali, welke in 2011 gereed kwam. Karsten is deel van het internationale leiderschapsteam, onderhoudt contacten in de regio, is ook alfabetiseringsconsulent. Irene werkt als Bijbelverhalenvertelconsulent en -trainer voor zo'n 24 talen in die regio. Door het leren van de Bijbelverhalen wordt de Bijbelkennis, daar waar nog geen Bijbel in de eigen taal is, toch vergroot en komen mensen tot geloof ondanks vervolging! Gods werk gaat door! Na hun verblijf in het najaar van 2021 in Nederland zijn zij op een nieuwe werkplek binnen Zuid-Azië teruggekeerd. (Ondersteuning door onze gemeente sinds november 2014. Om veiligheidsredenen wordt hun achternaam en het land van verblijf niet genoemd.)
  • Vanaf 1 januari 2024:  Jan-Willem en Klarinda Barth en 3 kinderen. De Zendingscommissie heeft in het najaar 2023 besloten hen te gaan ondersteunen met gebed en een deel van het geld van de zendingsbus bij de uitgang van de kerken en de zendingscollecten en ontvangen via de website-betalingen. Jan-Willem heeft de Stichting Care4Malawi opgericht, die zich inzet om in Malawi hoop, herstel en blijvende verandering te brengen bij mensen bij wie gebrokenheid is ontstaan door criminaliteit. Dit werk zal worden gedaan vanuit het Evangelie van Jezus Christus in samenwerking met Prison Fellowship Malawi en andere lokale partners. Jan-Willem zal het evangelie gaan brengen in gevangenissen. Ze zijn op 1 april naar Malawi vertrokken. Het gezin heeft reeds in de Nieuwsbrief van de Zendingscommissie gestaan (februari) en u wordt ook in de komende nieuwsbrieven uiteraard op de hoogte gehouden.
  • Tot 1 juli 2024: Rik en Caroline Mager werden op 12 februari 2017 door de GZB uitgezonden naar Rwanda. Het land dat bekend staat als het "land van de duizend heuvels"; hierbij moeten ze denken aan hetgeen vermeld staat in Jesaja 55 : 12. Maar bij Rwanda denken we ook aan de verschrikkelijke genocide in 1994 (Hutu's en Tutsi's). Rik was 7 jaar predikant in Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Hij zal voorgangers, evangelisten en jongerenwerkers in de kerkprovincie Cyangugu gaan trainen en kerkleiders helpen bij de opbouw en groei van de kerk van Jezus Christus. Evangelisatie en discipelschap zijn daarin heel belangrijk. Caroline is orthopedagoog en werkte als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Deze specialisatie kan ze daar ook uitoefenen en zal scholen helpen voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben en ook voor arme kinderen en gezinnen een voedselprogramma opzetten. Zij mochten in het najaar van 2021 een verlofperiode genieten in Nederland en uit Gods hand een zoon, Jonathan, ontvangen! In november 2021 zijn zij teruggekeerd naar het zendingsveld in Rwanda. Afgelopen najaar 2022 is in overleg met de GZB besloten, dat hun werk nog anderhalf jaar wordt verlengd en zij in deze periode werkzaamheden zullen aanleren aan mensen ter plaatse, zodat deze het werk op termijn kunnen voortzetten. In april 2024 zijn Rik, Caroline en hun zoontje Jonathan voorgoed teruggekeerd in Nederland. Dominee Rik Mager zal gaan werken voor de IZB. Per 1 juli 2024 zal de ondersteuning aan hen door onze Hervormde Gemeente worden beëindigd. Op 30 juni 2024 zal ds. Mager voorgaan in een jeugddienst in onze gemeente (09:30 uur, uitgaande van wijkgemeente Ichthus. Na deze dienst is er gelegenheid afscheid van hen te nemen. (Ondersteuning vanuit onze gemeente vanaf het najaar 2016.) 
Wij vragen voortdurend om uw/jouw gebed voor hen. Vaak doen ze hun werk in moeilijke omstandigheden. Laten we bovenal God danken dat de verkondiging van de Blijde Boodschap nog steeds mag voortgaan op de aarde. 

Rico en Anita Kruijt hopen nog eens met hun kinderen terug te kunnen keren naar het kindertehuis "Happy Rock Center" in Eldoret, Kenia. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. Als dit doorgaat, zullen wij hen zo mogelijk opnieuw gaan ondersteunen.

Alle opbrengsten (deurbussen, website, zendingscollecten) worden door het College van Diakenen in "De Kandelaar" vermeld. 

Regelmatig worden in de kerken nieuwsbrieven van alle  door ons  ondersteunde zendingswerkers uitgedeeld. Zie links bij "Nieuwsbrief" om deze digitaal te lezen of kijk voor andere mogelijkheden onder "Zendingscommissie" onder Actueel.
 

Ondersteuning door gemeenteleden:

1. SPAREN VOOR DE ZENDING:
Dhr. H. van Weverwijk en mevr. H. van Weverwijk-Rook, zijn voor de Zendingscommissie depothouder om allerlei zaken, hieronder genoemd, te kunnen inleveren. Opbrengst is voor de Zending; voor de GZB en Kerk in Actie. Elk voorjaar wordt de landelijke opbrengst bekend gemaakt in ons maandblad "De Kandelaar".
Depotgegevens: Roerdompstraat 84, 3291 VM Strijen, tel. 078-674 1823.
Als Zendingscommissie willen wij deze doorlopende spaaractie blijvend onder uw aandacht brengen.
Wat kan worden ingezameld:
 - lege cartridges;
 - oude mobiele telefoons;
 - kaarten van Anton Pieck (compleet inleveren, geen postzegel uitknippen a.u.b.);
 -  ansichtkaarten van steden, dorpen, landen;
 
(compleet inleveren, hiervan geen postzegel uitknippen a.u.b.);
 - enveloppen met postzegel en barcode onderaan! (compleet aanleveren a.u.b.);
 - postzegels die op andere kaarten (bijvoorbeeld felicitatiekaarten) voorkomen (mag ook compleet worden ingeleverd, dan
    worden ze door de afnemers uitgeknipt).
 - Alle enveloppen, waar kaarten in zaten, hebben dus alleen waarde, indien er een barcode op staat. 
 
Zo niet, kunt u de postzegel uitknippen, want zonder barcode is de envelop niets waard.
 -  Postzegels, indien los ingeleverd, dienen ruim om de postzegel te worden uitgeknipt.
Verjaardagskaarten, Kerstkaarten, enz., behalve bovengenoemde kaarten, hebben dus helaas geen waarde meer (behalve de postzegel, als de kaart niet in een envelop zat) en kan u zelf bij het oud papier weggooien - de eventuele enveloppen hiervan, met postzegel en  barcode, hebben dus wel waarde!!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande twijfelen wat u wel of niet kunt inleveren: doe alles in een doos en levert alles in bij het depotadres (wordt met liefde door hen uitgezocht); beter teveel ingeleverd dan te weinig!
Het inleveren van alles wat hierboven is opgesomd, kunt u op drie plaatsen inleveren:
a. Bij dhr. en mevr. Van Weverwijk (zie hun gegevens hierboven); zij zijn namens de Zendingscommissie de contactpersonen voor de inzameling en u kunt hen altijd bellen en informatie opvragen. 
b. Bij de hoofdingang van onze kerk in Strijen, Mookhoek en Strijensas.
c. In een zakje te doen en inleveren in de "Hoge Weide" door dit bij de verzoekenbus van de ZEBO te plaatsen (bij de in-/uitgang, naast de brievenbussen). Wanneer u ook in het zakje een briefje doet met uw naam en adres, mag u daarbij tegelijk een verzoekplaatje voor een bewoner of voor alle bewoners van de "Hoge Weide" aanvragen!
Bij een grote(re) hoeveelheid van afgifte kunt u het beste direct bij de depothouder inleveren.
Heel fijn als u wilt (blijven) meesparen voor de Zending!
Wellicht heeft u/heb jij een keer tijd om alle kaarten eens uit te zoeken en te zien wat voor de zending geschikt is!

2. POTGRONDACTIE IN FEBRUARI/MAART:
Mevr. Ilse de Zeeuw, tel. 078-673 4965, emailadres: , en dhr. Otto Notenboom, tel. 06-3617 4173, dragen voor de Zendingscommissie zorg voor de jaarlijkse Potgrondactie van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Deze Stichting verspreidt Bijbels in landen in Azië en het Midden Oosten, waar christenen in de verdrukking zijn, maar die uitzien naar een Bijbel in hun eigen taal om Gods Woord te kunnen lezen!
Door één of meerdere zakken potgrond te kopen (of een gift hiervoor te geven), maakt u Bijbelverspreiding mogelijk!
U/jij wordt via de gebruikelijke kanalen van Kerkblad, De Kandelaar, website en wijk-app op de hoogte gehouden, indien de actie weer wordt opgestart.
Voor informatie kunt u/kan jij Ilse of Otto bellen; of eventueel met één van de commissieleden.


We zijn de genoemde gemeenteleden zeer erkentelijk voor het werk, wat zij voor de Zendingscommissie willen verrichten.