26-09-2022

De kerkenraad deelt u mee, dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en tegen de handel en wandel van de benoemde ambtsbroeder de heer M. Terlouw als diaken. De bevestiging zal plaatsvinden op D.V. zondagmorgen 30 oktober; ook zal er dan tegelijk afscheid worden genomen van ambtsbroeder A.A. Steevens.

08-09-2022

De kerkenraad deelt met dankbaarheid mee, dat de heer M. Terlouw zijn benoeming tot diaken heeft mogen aannemen. Wilt u voor hem bidden om rust over zijn besluit.
Mocht iemand bezwaren hebben tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de wandel van de te bevestigen broeder, dan kunt u deze uiterlijk vrijdag 16 september a.s. schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, de heer J. van der Pligt, Dam 132, of via zijn emailadres.

6-09-2022

De kerkenraad van wijkgemeente 1 is de gemeente dankbaar voor de ingediende namen voor de nog openstaande vacature van diaken. In haar vergadering van 30 augustus is besloten de heer M. Terlouw, Gele Lis 54 te Puttershoek, hiervoor te benoemen. Hij heeft tot uiterlijk vrijdag 9 september de gelegenheid zijn beslissing te nemen.
We bidden dat de Heere hem de vrijmoedigheid wilt geven. De kerkenraad beveelt deze broeder met zijn gezin van harte aan in de trouwe zorg van de Heere en om te gedenken in uw voorbede.

15-08-2022

Ingevolge het besluit van de kerkenraad op 6 juli j.l. roept zij voor de nog openstaande vacature van diaken haar doop- en belijdende leden op om aanbevelingen in te dienen van mannelijke belijdende leden. Deze vacature ontstaat door het nog aftreden van br. A.A. Steevens.
Namen kunnen Deo Volente tot en met zaterdag 27 augustus worden opgegeven bij de scriba, de heer J. van der Pligt, Dam 132, of via zijn emailadres.
Op Deo Volente woensdagmorgen 24 augustus zal tijdens de openingstijd van het Kerkelijk Bureau, van tien uur tot twaalf uur, een lijst met alle mannelijke belijdende leden ter inzage liggen.
Mochten er vragen zijn, kunt u informatie inwinnen bij de scriba. Laat de vervulling van deze vacature een zaak van ons aller gebed zijn.

20-6-2022

Op zondagmiddag 19 juni om 17:00 uur vond er in de dienst afscheid-, bevestiging- en herbevestiging van ambtsdragers plaats. Er werd afscheid genomen van de ouderlingen D. de Fonkert en H. de Geus, jeugdouderling V. Roobol en diaken J.J. Kik.
Bevestigd werden G. Boekee en C.R. van Everdingen als ouderling; E.M. van Nieuwaal als jeugdouderling en J. Groeneweg tot diaken.
Herbevestigd werden de ouderlingen R.C. van Everdingen en B.C. van der Sluijs, ouderling-kerkrentmeesters L.A. Hitzert en A. Kerkstra; diaken L. Schaap.
De kerkenraad hoopt de nog openstaande vacature van diaken in het najaar te kunnen vervullen. Broeder A.A. Steevens zal daarom nog aanblijven als diaken.
Wilt u de kerkenraad en de afscheid genomen broeders gedenken in uw voorbede.

16-5-2022

Broeder J. Molendijk mocht helaas geen vrijmoedigheid ontvangen om zijn benoeming tot het ambt van diaken aan te nemen. Wij respecteren zijn beslissing, dat hij rust en vrede mag hebben op zijn besluit en vragen u hem en zijn gezin in het gebed te gedenken.
De kerkenraad zal u binnenkort informeren over de nog openstaande vacature.

9-5-2022

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering van 20 april j.l. besloten om voor de nog openstaande vacature van diaken ingaande 7 mei de heer J. Molendijk, Loogors 11, te benoemen. Hij heeft kerkordelijk tot uiterlijk vrijdag 13 mei de gelegenheid zijn beslissing te nemen. We bidden dat de Heere hem de vrijmoedigheid wilt geven. De kerkenraad beveelt deze broeder met zijn gezin van harte aan in de trouwe zorg van de Heere en om te gedenken in uw voorbede.

19-04-2022

Helaas mocht broeder P. Schaap geen vrijmoedigheid ontvangen om zijn roeping tot het ambt van diaken aan te nemen. Wij respecteren zijn beslissing, dat hij rust mag hebben op zijn besluit en vragen u hem en de niet gekozen broeder in het gebed te gedenken.

11-04-2022

Op de stemmingsvergadering van wijkgemeente 1 van woensdag 6 april werd de heer P. Schaap tot diaken verkozen.
Gelet op de kerkorde dient hij zijn beslissing uiterlijk D.V. woensdag 13 april schriftelijk aan de scriba door te geven. Dat hij vrijmoedigheid mag ontvangen tot het ambt.
We leggen de vervulling van de ambtsdragerverkiezingen in Gods handen en vragen de gemeente de gekozen- en niet gekozen broeder (M. Terlouw) in het gebed te gedenken.

28-03-2022

De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft in haar kerkenraadsvergadering van 24 maart uit de reeds eerder ingediende namen, het volgende dubbeltal opgesteld, voor de vacature van diaken: de heer P. Schaap, Wilhelminastraat 5 en de heer M. Terlouw, Gele Lis 54 Puttershoek.
We dragen deze broeders en hun gezinnen van harte op in de trouwe zorg van de Heere.
De stemmingsvergadering zal Deo Volente worden gehouden op woensdag 6 april; om zeven uur in de kerk van Strijensas en om acht uur in “Salvatori”. Er kan ook per volmacht gestemd worden. Elk stemgerechtigd lid mag, behalve zijn eigen stem, maximaal 2 gevolmachtigde stemmen uitbrengen. Volmachten liggen zondag 3 april bij de uitgangen van de kerk in Strijen en Strijensas, kunnen binnenkort worden gedownload van de website en u kunt ze opvragen bij een sectie-ouderling of bij de scriba de heer J. van der Pligt.

12-03-2022

De kerkenraad is dankbaar en deelt u mede, dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de
gevolgde verkiezingsprocedure en tegen de handel en wandel van de gekozen ambtsbroeders
G. Boekee, C.R. van Everdingen, J. Groeneweg en E.M. van Nieuwaal. Zij zullen gelijk met de her
te bevestigen ambtsbroeders bevestigd worden.

28-2-2022

De kerkenraad deelt u met grote dankbaarheid mee, dat vier broeders hun verkiezing mochten aannemen: C.R. van Everdingen en G. Boekee tot ouderling, E.M. van Nieuwaal tot jeugdouderling en J. Groeneweg tot diaken.
Broeder B. Roggeveen had niet de vrijmoedigheid zijn roeping tot het ambt van diaken aan te nemen.
Mocht iemand bezwaren hebben tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de handel en wandel van de te bevestigen broeders, dan kunt u deze tot en met zaterdag 5 maart aanstaande, schriftelijk en ondertekend, indienen bij de scriba, de heer J. van der Pligt, Dam 132.
Wij vragen uw gebed voor alle broeders, dat zij rust mogen hebben over hun besluit.
Binnenkort hoort u meer over de nu nog openstaande vacature van diaken.

19-2-2022

Op de stemmingsvergaderingen van woensdag 16 februari werden de volgende broeders tot het ambt gekozen:
Vacatures ouderling: C.R. van Everdingen, Roerdompstraat 80 en G. Boekee, Loogors 16.
Vacature jeugdouderling: E.M. van Nieuwaal, Sassedijk 4, Strijensas.
Vacatures diaken: J. Groeneweg, Nieuwestraat 55 en B. Roggeveen, Roerdompstraat 1.
De gekozen broeders dienen hun beslissing volgens de Kerkorde uiterlijk woensdag 23 februari 2022 door te geven. De kerkenraad is dankbaar dat, met inbegrip van de volmachten, door totaal 103 gemeenteleden werd gestemd.
Dat zij vrijmoedigheid mogen ontvangen voor het aanvaarden van hun roeping. Laten wij als gemeente biddend om hen heen staan, verwachtende dat God hen de weg mag wijzen.
Voor de niet gekozen broeders bidden wij dat zij vrede mogen hebben met de uitslag.

8-2-2022

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 februari, met het oog op de komende vacatures, uit de ingediende namen de volgende dubbeltallen in alfabetische volgorde opgesteld:

Vacature voor 2 ouderlingen:
dhr. C.R. van Everdingen, Roerdompstraat 80 en dhr. M. Terlouw, Gele Lis 54 Puttershoek;
dhr. G. Boekee, Loogors 16 en dhr. B. Sinterniklaas, Omloop 38.

Vacature jeugdouderling:
dhr. J. Molendijk, Loogors 11 en dhr. E.M. van Nieuwaal, Sassedijk 4 Strijensas.

Vacature voor 2 diakenen:
dhr. J. Groeneweg, Nieuwestraat 55 en dhr. M. Siegersma, Weelsedijk 36.
dhr. B.J. Klein, Kastanjelaan 4 Maasdam en dhr. B. Roggeveen, Roerdompstraat 1.

We bevelen deze broeders met hun gezinnen van harte aan in de trouwe zorg van de Heere. We realiseren ons dat kandidaatstelling spanning kan oproepen. We leggen de vervulling van de ambtsdragerverkiezingen geheel in Gods handen en vragen de gemeente de broeders te gedenken in uw voorbede.

De stemmingsavond zal worden gehouden D.V. woensdag 16 februari van 19.00-19.30 uur in de kerk van Strijensas en van 20.00-21.00 uur in de kerk in Strijen. Tijdens het tellen van de stemmen, door het “stembureau” in de consistorie van Strijen, mag de lofzang klinken en zullen we als gemeente enkele psalmen en liederen zingen. Er kan ook per volmacht gestemd worden. Elk stemgerechtigd lid mag, behalve zijn eigen stem, maximaal 2 gevolmachtigde stemmen uitbrengen. Volmachten liggen zondag 13 februari bij de uitgangen van de kerk in Strijen en Strijensas, kunnen worden gedownload van de website en u kunt ze opvragen bij een sectie-ouderling of bij de scriba dhr. J. van der Pligt.

17-1-2022

De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede, dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de herkiesbare broeders R.C. van Everdingen, L.A. Hitzert, A. Kerkstra, L. Schaap en B.C. van der Sluijs. Zij zijn hiermee herkozen voor een volgende ambtsperiode.
Voor de aanstaande vacatures van

  • ouderlingen D. de Fonkert en H. de Geus,
  • jeugdouderling V. Roobol,
  • diakenen J.J. Kik en A.A. Steevens

worden, zowel de belijdende- als de doopleden van wijkgemeente 1, opgeroepen om aanbevelingen in te dienen.
Uit de ingediende namen van de gemeente worden door de kerkenraad dubbeltallen opgesteld voor een Stemmingsvergadering D.V. woensdag 16 februari. De plaats(en) van de Stemmingsvergadering en de wijze hoe deze zal plaatsvinden zal in verband met corona nog nader bekend worden gemaakt. Aanbevelingen kunnen tot en met dinsdag 25 januari ingediend worden bij de scriba, de heer J. van der Pligt, Dam 132 of via zijn emailadres.
Op woensdagmorgen 19 januari zal een lijst met Mannelijke Belijdende Leden wijkgemeente 1 ter inzage liggen op het Kerkelijk Bureau tijdens de openingstijd: 10:00 uur tot 12:00 uur. Mochten er vragen zijn, kunt u informatie inwinnen bij de scriba.
Laat ook de vervulling van de aanstaande vacatures een zaak van ons aller gebed zijn. Wilt u alle ambtsdragers, wel- of niet herkiesbaar zijnde, opdragen in uw gebed.

12-01-2022

De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u het volgende mee, met betrekking tot de komende ambtsdragersverkiezingen:

In de kerkenraadsvergadering van 15 december hebben de volgende broeders zich herkiesbaar gesteld voor een volgende ambtsperiode:
ouderlingen R.C. van Everdingen en B.C. van der Sluijs,
ouderling-kerkrentmeesters L.A. Hitzert en A. Kerkstra,
diaken L. Schaap.

Als kerkenraad zijn we hier erg dankbaar voor.
Wanneer tegen deze broeders geen bezwaar wordt ingediend, worden zij als herkozen beschouwd. Eventueel bezwaar kan worden ingediend tot en met vrijdag 14 januari aanstaande bij de scriba, de heer J. van der Pligt, Dam 132. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren.

Aftredend en kerkordelijk niet herkiesbaar zijn: ouderling H. de Geus en diaken J.J. Kik.

In genoemde vergadering heeft ouderling D. de Fonkert besloten zijn ambtswerk voor 2 jaar niet voort te zetten. Jeugdouderling V. Roobol had in 2020 reeds gekozen voor een termijn van 2 jaar en het ambtswerk niet voort te zetten. Diaken A.A. Steevens heeft eveneens te kennen gegeven zijn ambtswerk te beëindigen.
Wij respecteren hun beslissing en wensen hen vrede en rust toe op het genomen besluit.

Wij vragen uw gebed voor alle ambtsdragers en voor de vervulling van de vijf vacatures.