26-3-2018
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede, dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en tegen de handel en wandel van de gekozen ambtsbroeders A. Kerkstra en L. Schaap. Zij zullen gelijk met de her te bevestigen ambtsbroeders bevestigd worden.

19-3-2018

De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u met dankbaarheid mee, dat de broeders A. Kerkstra en L.Schaap  hun verkiezing tot Ouderling Kerkrentmeester en Diaken hebben aangenomen. Mocht iemand bezwaren hebben tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en tegen de handel en wandel van de te bevestigen broeders, dan kunnen deze tot zaterdag 24 maart aanstaande schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba, de heer B. Smits. De HEERE is goed voor onze wijkgemeente. Wat een Zegen, Hem zij alle dank en eer. 12-3-2018
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede, dat op de stemmingsvergadering van woensdag 7 maart, de volgende broeders tot het ambt werden verkozen.

In de vacature ouderling-kerkrentmeester: de heer A. Kerkstra, Schorredijk 4 te Puttershoek

en in de vacature diaken: de heer L.Schaap, van Esscheplantsoen 33.

De gekozen broeders krijgen tot uiterlijk 16 maart de gelegenheid hun beslissing te nemen. We bidden dat de Heere hen de vrijmoedigheid wilt geven. We leggen de vervulling van de ambtsdragerverkiezingen geheel in Gods handen en vragen de gemeente de verkozen, alsmede de niet verkozen broeders te gedenken in uw voorbede.
26-2-2018
De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft in haar laatst gehouden kerkenraadsvergadering kennis genomen van de ingediende namen en heeft met het oog op de komende vacatures binnen de kerkenraad de volgende dubbeltallen (in alfabetische volgorde) opgesteld:
 
Vacature Ouderling Kerkrentmeester:
Dhr. A. Kerkstra, Schorredijk 4 te Puttershoek en dhr. G. v.d. Steeg, Boompjesstraat 67
Vacature diaken:
Dhr. A.C. Kruijt, Poelwijk 37 te Maasdam en dhr. L. Schaap, van Esscheplantsoen 33
 
We bevelen de bovenstaande broeders met hun gezinnen van harte aan in de trouwe zorg van de Heere. We realiseren ons dat kandidaatstelling spanning kan oproepen.
De stemmingsavond voor wijkgemeente 1 zal worden gehouden op DV woensdag 7 maart om 19.00 uur in de kerk van StrijenSas en om 20.00 uur in gebouw Salvatori.
Er kan ook per volmacht gestemd worden. Elk stemgerechtigd lid mag maximaal 1 gevolmachtigde stem uitbrengen. Volmachten liggen D.V. zondag 04-03-2018 bij de ingang van de kerk of u kunt ze opvragen bij de Ouderling C.R. v. Everdingen


16-1-2018
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend tegen de herkiesbare ambtsdragers.
Zij zijn hiermee herkozen voor een volgende ambtsperiode.
Voor de aanstaande vacatures  van  diaken A.A. Kreukniet en ouderling-kerkrentmeester  J. v.d. Pligt worden zowel de Belijdende leden als de Doopleden van wijkgemeente 1 opgeroepen, om aanbevelingen in te dienen.
Uit de ingediende namen van de gemeente worden dubbeltallen door de kerkenraad opgesteld.
Aanbevelingen kunnen tot en met 29 januari ingediend worden bij de scriba, dhr. B. Smits, Boezemvliet 36 te Maasdam of via zijn mailadres.
Wilt u de kerkenraadsverkiezingen in uw voorbede gedenken?

8-1-2018

De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u het volgende mede.

In haar laatst gehouden vergadering van 6 december jl. hebben de volgende broeders zich herkiesbaar gesteld voor een volgende ambtsperiode:

Diaken: J.J.Kik en A.A.Steevens, Ouderling-Kerkrentmeester: L.A.Hitzert en de ouderlingen: R.C.v.Everdingen, H.d.Geus, B.C. v.d.Sluijs en B.Smits.

Als kerkenraad zijn we hier dankbaar voor.

Wanneer tegen deze broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij als herkozen  beschouwd.
Eventuele tegenkandidaten kunnen worden ingediend voor 14-01-2018  bij de scriba dhr. B. Smits, Boezemvliet 36 te Maasdam.
Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren.

Diaken A.A.Kreukniet heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Wij respecteren zijn beslissing en wensen hem vrede en rust toe op deze beslissing.

Aftredend en niet herkiesbaar is Ouderling-Kerkrentmeester J.v.d.Pligt.