In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor september en oktober  2021 hebben de volgende bestemming:

Zondag 5 september: Plaatselijk diaconaal werk
Het werk in de plaatselijke gemeente verdient van tijd tot tijd onze aandacht. Waarnodig wordt in de eigen gemeente geholpen. U denkt misschien dat de hulp niet nodig is, omdat uw dorpsgenoten niet te koop lopen met hun noden. De diaconie weet wel beter en steekt de helpende hand toe. De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.

Zondag 12 september: Stichting Jaffa-Project Nederland
Veertig jaar geleden werd het Jaffa Instituut opgericht door rabbijn Portowicz. In de wijken van Jaffa en het zuiden van Tel Aviv was de armoede enorm. Juist in dit deel van Israël wonen nog altijd veel gezinnen in armoede. De missie van het Jaffa Instituut: ’kinderen voeden, onderwijzen en ondersteunen bij het opgroeien’. Al jaren helpt men bijvoorbeeld met warme maaltijden op school. Voor sommige kinderen is dit de enige gegarandeerde maaltijd op een dag.

Zondag 19 september: International Justice Mission
De slavernij is al zo’n 150 jaar geleden in Nederland afgeschaft. Een bladzijde in onze geschiedenis waarop we niet trots kunnen zijn. Helaas worden er anno 2021 nog iedere dag talloze mensen als slaaf verkocht. Daarom werd in 1997 International Justice Mission (IJM) opgericht met als doel de slavernij wereldwijd uit te roeien. IJM is een internationale, niet-gouvernementele organisatie, die zich richt op mensenrechten, recht en rechtshandhaving.

Zondag 26 september: Leerstoelfonds Gereformeerde Bond
Ditmaal een collecte met een doelstelling in de rechterflank van onze Hervormde Kerk. Binnen de kerk neemt de Gereformeerde Bond een duidelijke plaats in. U begrijpt: alle geledingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland verdienen de aandacht. We verkeren immers allemaal onder dezelfde paraplu. U weet zelf het beste waarbij u zich thuis voelt. U bepaalt zelf of en hoeveel u geeft.

Zondag 3 oktober: Israëlzondag; Kinderhuis Jemima
Jemima is bijna 40 jaar geleden opgericht om kwetsbare kinderen met een meervoudige beperking een thuis te bieden. Sommigen van de toen opgenomen kinderen wonen er nog steeds. Echter de entourage, de zorg en faciliteiten in Jemima zijn gericht op kinderen en niet op (jong)volwassenen. De vraag: Hoe kan men de volwassen bewoners met een beperking blijven helpen? Want nog steeds is er een zorgbehoefte.
Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om nabij Jemima een woongelegenheid te bieden voor de ouder wordende bewoners met andere zorgbehoeftes.

Zondag 10 oktober: Stichting Hulp Oost-Europa
“Geef ons heden hoop voor morgen.” Medewerkers van de christelijke thuiszorg Oradea in Roemenië kijken om naar ouderen die zorg nodig hebben, juist als er geen familie is om te helpen. Gelukkig hoeft men niet eenzaam oud te worden. Oradea staat met liefde, aandacht en pastorale bewogenheid om de ouderen heen. Zij hebben weer hoop voor morgen.

Zondag 17 oktober: Jeugdwerk in eigen gemeente
De collecte is bedoeld voor het jeugdwerk in de eigen gemeente. Het is uiteraard prima als we in een ver ontwikkelingsland de helpende hand bieden, maar onze eigen jongeren mogen we natuurlijk niet vergeten. Ook deze activiteiten kunnen slagen als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Zondag 24 oktober: Wycliffe – Bijbelvertalers
Een groot aantal mensen heeft nog nooit de Bijbel in de eigen taal kunnen lezen. Zo is er in West-Afrika een taalgroep, gesproken door zo’n 60.000 mensen, die eindelijk het Nieuwe Testament in hun eigen taal hebben. Dit door het fantastische werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Naast dit grote project lopen er wereldwijd nog ongeveer 50 andere projecten om mensen in Afrika en Zuidoost-Azië van een Bijbel te voorzien.

Zondag 31 oktober: Reformatorische Bijbelschool De Wittenberg
De Wittenberg is er voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Het doel waarmee de Bijbelschool werd opgericht – jonge mensen toerusten om als christen in de wereld te staan – is vandaag de dag nog steeds de missie.
De belofte aan de jongeren is: * Je leert handen, voeten, ogen en stem te geven aan Jezus’ liefde en draagt bij aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk, * Je leert hopen en volharden in een gebroken en door onrecht getekende wereld, * Je leert om evenwichtig in het leven te staan met commitment aan het Evangelie van Jezus Christus.