In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor juli  en augustus 2022 hebben de volgende bestemming:

 
Zondag 10 juli: Hospice Hoeksche Waard
 
Het Hospice Hoeksche Waard in Zuid-Beijerland bestaat sinds 2006. In het hospice zijn 4 gastenkamers. Mensen die nog maar kort te leven hebben, vinden er een geborgen plek. Het gaat om de mens als persoon. De verzorging staat voor de best mogelijke kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. De mensen, die te gast zijn, hebben een eigen kamer, zodat zij elk op persoonlijke wijze, samen met hun naasten, de laatste levensfase in rust en vrede kunnen afronden.
 
 
Zondag 17 juli: Armoede in eigen gemeente
 
De prijzen van onze basisbehoeften (eten, stookkosten en huur) gaan schrikbarend snel omhoog. Door omstandigheden zijn er ook in onze gemeente mensen die de eindjes bijna niet meer aan elkaar kunnen knopen. Je redt het nog net, maar een extraatje of lidmaatschap van een vereniging zit er niet meer in.
En dan maar hopen dat er geen strenge winter komt. Een ingewikkelde puzzel. De predikanten en wijkouderlingen ontvangen signalen. Onder strikte geheimhouding helpt de diaconie de medemens.
 
Zondag 24 juli: Vluchtelingenwerk
 
Door oorlogsgeweld en natuurrampen zijn er anno 2022 wereldwijd meer dan 100 miljoen vluchtelingen. Met wanhoop in de ogen vlucht men uit het getroffen gebied met slechts een plastic tas met de laatste persoonlijke spullen. Qua kleding heeft men niet meer dan hetgeen dat men draagt. Je bent alles kwijt: je huis, je vrienden, je werk. Ook in Nederland klopt men aan. Meerdere organisaties begeleiden de vluchtelingen vanaf het moment van aankomst totdat ze zichzelf kunnen redden. Laten we in Nederland de échte vluchteling (de mens van wie het leven gevaar loopt) de helpende hand toereiken.
 
Zondag 31 juli: Open Doors
 
Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis. Men werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Het werk van Open Doors houdt in dat men westerse christenen wil betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt men speciale campagnes, organiseert Open Doors reizen naar gesloten landen en geeft men presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
 
Zondag 7 augustus: Bond tegen het vloeken
 
De Bond tegen het vloeken is in 1917 opgericht en dus al ruim 100 jaar actief. Uit diep respect voor de Naam van God, wil de Bond een eerbiedig en juist gebruik van Gods Naam in de samenleving bevorderen. Men stelt niet alleen vloeken, maar ook andere grove taal aan de orde. De Bond zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord. De ondertitel van de Bond luidt dan ook: ‘Spreken met respect’. Vloeken gebeurt vaak onnadenkend, dat symboliseert de papegaai in het logo.
 
Zondag 14 augustus: Zending – zomercollecte
 
Zondag 21 augustus: Jeugdwerk eigen gemeente
 
In september vindt de opening van het winterwerk plaats. Daaronder valt ook het werk voor de eigen jeugd. Er worden materialen aangeschaft en in Salvatori gaat het licht aan en wordt de verwarming aangezet, want ook onze jeugdige gemeenteleden komen graag bijeen in een comfortabele ruimte. Laten we niet vergeten dat op dit ogenblik de kosten van de materialen en de energie flink zijn gestegen. De diaconie steekt daarom de helpende hand toe. 
 
Zondag 28 augustus: Leerstoelfonds Gereformeerde Bond
 
Ditmaal een collecte met een doelstelling in de rechterflank van onze Hervormde Kerk, namelijk het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De Gereformeerde Bond neemt naast de andere geledingen binnen onze Kerk en duidelijke plaats in met een voor velen herkenbaar geluid. De paraplu van de Hervormde Kerk is groot en alle geledingen, van rechts tot links, ieder met een eigen invulling, vinden een plek binnen onze Hervormde Kerk.