In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.

De collectedoeleinden voor de maanden november en december 2023:

 
Zondag 5 november: Zending – najaarscollecte
 
 
Zondag 12 november: Algemeen diaconale doeleinden
 
Een jaarlijks terugkerende landelijke collecte, die uitgaat van de Generale Diaconale Raad (GDR). Partnerorganisaties doen een beroep op de GDR om grote projecten te steunen. Het kan hulpverlening van uiteenlopende aard zijn: eerste voorzieningen na een natuurramp, directe hulp bij een epidemie, opbouw van een land of regio na een (burger)oorlog. De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.
 
 
Zondag 19 november: Bond tegen het vloeken
 
Veel mensen die vloeken doen dat meestal uit gewoonte. Het flapt er zomaar uit. Daarmee blijft het natuurlijk wel een slechte gewoonte. Anderen vloeken doelbewust. Om te kwetsen of te shockeren. Bij sommige cabaretiers is grof taalgebruik en zelfs vloeken de gewoonste zaak van de wereld. Zij menen dat een in hun ogen zijnde ‘misstand’ op deze wijze onder de aandacht moet worden gebracht. Het doel van de Bond tegen het vloeken is het bevorderen van een eerbiedig en juist gebruik van Gods Naam in de samenleving.
 
 
Zondag 26 november (Eeuwigheidszondag): Stichting Schuldhulpmaatje
 
Gratis betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden. Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Een vrijwilliger begeleidt en ondersteunt mensen met financiële problemen. 
De Stichting Schuldhulpmaatje is landelijk in al meer dan 100 plaatsen actief.
 
Zondag 3 december: Project 10:27
 
Project 10:27 is het diaconale programma van de GZB om het Evangelie breeduit te blijven delen en het diaconale werk voortgang te laten hebben. Ieder kwartaal staat één van de landen centraal. In het laatste kwartaal van 2023 is dat Egypte. Men gaat voor diaconaal werk door jonge gemeenten.
 
Zondag 10 decmber: Woord & Daad
 
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Woord & Daad in Leerdam werd opgericht met de missie: ‘Mensen over de hele wereld verbinden in hun strijd tegen armoede. Dit vanuit Bijbels perspectief.’ Inmiddels worden ongeveer 30.000 kinderen en hun omgeving gesponsord. Ook onze Diaconie neemt een aantal kinderen voor haar rekening. Laten we ervoor zorgen dat dit waardevolle werk mag doorgaan.
 
 
Zondag 17 december Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) 
 
Sinds januari 2018 is dit een samenwerkingsverband van 4 kerken: - Protestantse Kerk, - Chr. Ger. Kerken, - Nederlands Gereformeerde Kerken en de - Gereformeerde Kerken. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.
 
 
Zondag 24 december (Kerstnachtdienst)
 
De kerstnachtdienstcommissie bestemt de diaconiecollecte voor het gemeenteproject “Kansarme jongeren in Rwanda”. De jongeren ontvangen een beurs van € 120 en krijgen eenvoudige trainingen op het gebied van naaien, timmeren en metselen. Zo bouwen ze voor zichzelf en hun omgeving aan een betere toekomst. Het project gaat uit van de GZB in samenwerking met lokale organisaties.
 
 
Maandag 25 december (Eerste Kerstdag – maandag) Tassenactie
 
Voor de zesde achtereenvolgende jaar organiseert de Diaconie in december in samenwerking met AH de zogenoemde ‘tassenactie’. Via de gemeente hoort de Diaconie waar een tas meer dan welkom is. De tassen worden gevuld met boodschappen, die anders door de ontvangers in deze dure dagen niet in huis gehaald kunnen worden. De actie wordt al jaren door veel mensen erg gewaardeerd.
 
 
Zondag 31 december (Oudjaar) en 1 januari (Nieuwjaarsdag – maandag) Het Passion
 
Vijf kilometer ten noorden van Doetinchem in de Achterhoek ligt het plaatsje Hummelo. Daar vindt u in een prachtige, rustige omgeving aan de Torenallee het diaconale centrum “Het Passion”. Dit is een time-outvoorziening voor dak- en thuislozen. Jaarlijks krijgen hier 140 – 170 gasten weer grip op hun leven. 
Het Passion is voor de gasten een plek waar warmte, aandacht en betrokkenheid de boventoon voeren.