Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden april, mei en juni  2018 hebben de volgende bestemming:

1 + 2 april 2018 - Pasen. algemene diaconale doeleinden.
De diaconie is verantwoordelijk voor de ondersteuning van o.a. sponsorkinderen en veel andere mensen in moeilijke situaties. Ook wordt er regelmatig een beroep op de diaconie gedaan door andere organisaties. hiervoor houdt de diaconie de 'algemene gelden' beschikbaar.

8 april 2018. Compassion.
Ieder kind telt! Wij geloven dat ieder kind belangrijk is en dat armoede  te verslaan is. Daarom bevrijden wij kinderen van armoede, in Jezus' naam.  Dit is het motto van stichting Compassion; een christelijke stichting die door middel van sponsoring en christelijke opvoeding kinderen bij Jezus wil brengen. Compassion werkt hierbij nauw samen met kerken in de leefgebieden van de sponsorkinderen.

15 april 2018. Evangelische Hogeschool Amersfoort.
het EH basisjaar is ook binnen onze gemeente bekend doordat verschillende jonge gemeenteleden dit jaar hebben gevolgd en erdoor gegroeid zijn in hun geloofsleven; dat is ook wat de Evangelische Hogeschool als bedoeling heeft. Op hun site verwoorden zij dit als volgt:  Ons onderwijs richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Zodat je de mens wordt die je bedoeld bent om te zijn.

22 april 2018. christenen voor Israel
het belangsrijkste doel van Christenen voor Israel is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israel aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken zij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk.

29 april 2018. Stichting de Hoop; Dordrecht.
Bij de Hoop worden alle mensen gezien; de missie van de Hoop komt voort uit geloof: door christenen; voor iedereen! de Hoop heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is.  De aanpak is betrokken en vasthoudend vanuit de gedachte dat elk mens geschapen is om in relatie met God te leven.

6 mei 2018.  trans World Radio.
Trans World Radio wil alle mensen in alle landen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Ze maken hierbij gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders wereldwijd. De grondslag voor de missie van Trans World Radio ligt in de opdracht van de Here Jezus: 'maak alle volken tot mijn discipelen' .

10 mei 2018 - Hemelvaartsdag. Stichting Hand Strijen.
Deze plaatselijke stichting heeft als motto:  'dienende handen voor dienaren Gods' . Ondanks persoonlijk leed blijft de stichting zich inzetten voor ondersteuning van zendelingen wereldwijd. Deze hulp wordt heel vaak gegeven in de vorm van praktische zaken die het leven en werk van de zendelingen iets gemakkelijker kunnen maken. Stichting Hand is geheel afhankelijk van giften.

13 mei 2018. Friedenstimme.
Stichting Friedenstimme ondersteunt christenen in de voormalige Sovjet Unie bij hun geloofsleven en evangelisatie activiteiten. daarnaast spant  stichting Friendenstimme zich in om betrokkenheid van christenen in Nederland te vergroten bij hun broeders en zusters in het geloof in de voormalige Sovjet Unie.

20  + 21 mei - Pinksteren  2018. Pinkster zendingscollecte.
De diaconie volgt hiermee het landelijk collecterooster van de PKN.

27 mei 2018. gemeente project.
Het is al bijna zover; van 14 - 21 juli hopen een aantal gemeenteleden af te reizen naar Servie om daar in een plaatselijke gemeente te helpen bij praktisch werk en evangelisatie activiteiten. We collecteren hiervoor graag zodat degenen die gaan goed voorzien kunnen worden van middelen en materialen om de werkvakantie tot een succes te maken.

3 juni 2018. Stichting Chris.
Deze stichting ( aangesloten bij 'Voorkom!")  staat in de traditie van het christelijk geloof. Hierin  vindt Chris de worteling en inspiratie voor het vervullen van haar missie:  zoveel mogelijk kinderen en hun opvoeders ondersteunen in het maken van goede keuzes op alle terreinen van het leven.

10 juni 2018. MAF.
MAF is er voor mensen die leven in afgelegen gebieden. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp) organisaties doen dankzij MAF hun werk sneller, efficienter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt er ergens ter wereld een vliegtuig op om hen te helpen.

17 juni 2018. de Hezenberg.
De mederwerkers van de Hezenberg helpen de medemens om duurzame veranderingen in hun persoonlijk leven en omstandigheden te realiseren. Zij doen dit gebaseerd op de christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten met behulp van GGZ behandelingen en Pastorale hulpverlening en retraite. De mensen van de Hezenbert geloven in verandering.

24 juni 2018. nog te bepalen door de diakenen.
 

1 juli 2018. stichting het Anker - Rotterdam.
Al bijna 60 jaar lang organiseren zij vanuit ons clubhuis aan de Carnisselaan diaconaal-missionair jeugdwerk in de Rotterdamse wijken Carnisse en Oud-Charlois. Tal van activiteiten om kinderen, tieners én hun ouders te bereiken en ze te laten delen in de liefde van onze God.
Om Het Anker levend te houden, dienen we vernieuwend bezig te zijn. De wijk verandert en het Anker verandert mee. In samenwerking met de IZB werd in 2013 een nieuwe koers uitgestippeld. Nieuwe activiteiten en nieuwe financiële bronnen vormen hiervan onderdeel. Een periode vol uitdagingen, die ze vol vertrouwen tegemoet gaan in het besef dat God helpt.