Beroepingswerk - update 10-05-2019

Wij willen u en jou graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het beroepingswerk.
U vindt hier dus met regelmaat een update t.a.v. de stand van zaken van het beroepingswerk.

 

10 mei 2019

Op zondag 5 mei is ds. Alblas 's morgens in de dienst voorgegaan. We hebben een heel fijne dienst meegemaakt en na de dienst was Salvatori bomvol koffiedrinkers! Ds. Alblas en zijn vrouw hebben op ontspanne wijze kennis kunnen maken en de sfeer kunnen proeven.

Op 9 mei zijn de ds. en zijn vrouw in Strijen geweest voor een rondje strijen en verdere officiele kennismaking met het diverse werk in onze gemeente. De dag werd afgesloten met een ontmoeting in de kerkenraad. 


25 april 2019
De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus mag u met dankbaarheid meedelen dat er geen bezwaren ingediend zijn tegen de gevolgde procedure met betrekking tot het voorgenomen beroep op ds. J.B. Alblas uit Katwijk aan Zee. Deze week hoopt de kerkenraad de beroepingsbrief bij ds Alblas en zijn vrouw te brengen. Ds. Alblas heeft conform de kerkorde tot 18 mei de tijd om een beslissing te nemen over het beroep. Op 5 mei hoopt ds. Alblas bij ons 'op beroep' te komen preken. Na die dienst is er koffie drinken in Salvatori waar we als gemeente kennis kunnen maken met ds. Alblas en zijn vrouw. Om iedereen gelegenheid te geven deze dienst bij te wonen, hebben we besloten die dag geen dienst in Mookhoek te houden. Mocht vervoer een probleem voor u zijn, neem dan contact op met de wijkouderling of gemeenteleden die in de buurt wonen. Heeft u een auto? Kijk dan om naar mensen die geen vervoer hebben! Met elkaar moet dit toch te regelen zijn?!? Op 9 mei krijgen de dominee en zijn vrouw een rondleiding door Strijen, Strijensas en Mookhoek. Die avond ontmoeten ze de kerkenraad en geledingen vanuit jeugdwerk, ouderenpastoraat. We vragen u te bidden voor ds. Alblas en zijn vrouw dat ze antwoord van God mogen krijgen of ds. Alblas het beroep wel of niet aan kan nemen naar onze gemeente. Het adres van ds. Alblas en zijn vrouw is: Meeuwenlaan 122, 2224 GZ Katwijk aan Zee

15 april 2019
De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus is voornemens een beroep uit te brengen op dominee J.B. Alblas uit Katwijk aan Zee. De gemeente krijgt, conform de kerkorde, 5 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure, dus NIET tegen de predikant. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot 19 april schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba mevrouw D.C. Driesse-Driesse, Hilsondusstraat 37.

 

3 december 2018

De beroepingscommissie van wijkgemeente Ichthus wil u graag regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het beroepingswerk. We zijn voortvarend van start gegaan aan de hand van de door de gemeente ingediende namen. Dat was een hele lijst en we zijn u daar zeer erkentelijk voor. Uit deze lijst hebben we een eerste selectie gemaakt van predikanten, die wij geschikt achten voor onze wijkgemeente. Deze zijn en worden benaderd voor het beluisteren van een dienst in hun gemeente. Uit deze contacten blijkt, dat diverse predikanten, om uiteenlopende redenen, geen beroep in overweging willen nemen. Van de lijst hebben we dus al diverse predikanten moeten schrappen, maar we gaan vol enthousiasme en vasthoudendheid verder en weten ons bemoedigd en geïnspireerd door onze Hemelse Vader. Zou u voor het beroepingswerk willen blijven bidden?

15 oktober 2018
De kerkenraad heeft in haar vergadering op 4 oktober de beroepingscommissie samengesteld.
Leden vanuit de gemeente: Jan Hoogvliet, Leen Fortuin, Willem Reedijk en Christiaan Riedé.
Leden vanuit de kerkenraad: Anthon van Doorn, Bas Riedé, Marcel Koster en Marijke Hoogerwerf.
We wensen hen Gods zegen op hun werk. Wilt u met ons en hen mee bidden om Gods leiding?

18 september 2018
De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus mag u meedelen, dat ze dominee Van der Hout uit Lekkerkerk bereid heeft gevonden om in onze gemeente de catechese te gaan leiden en de voorbereiding voor de Gemeente Groei Groepen te ondersteunen. De kerkenraad is dankbaar dat ook dit stuk gemeentewerk in de vacante periode door mag gaan.

1 september 2018
Zoals eerder afgekondigd vraagt de kerkenraad van wijkgemeente Ichthus u mee te denken over mogelijk te beroepen predikanten. Hierbij de vraag aan alle leden van wijkgemeente Ichthus om namen in te dienen van predikanten waarvan u denkt dat deze passend zijn bij onze gemeente. Naast de namen die u indient hebben we een advies gekregen van de PKN welke predikanten passen bij onze gemeente aan de hand van de profielschets die de kerkenraad opgesteld heeft. Vanuit deze beide lijsten zal de beroepingscommisie in samenspraak met de kerkenraad een groslijst opstellen. Daarna gaat de procedure van beroepen verder.
Ook vragen we of  er jongere en oudere gemeenteleden zijn die zitting willen nemen in de beroepingscommissie.
U kunt namen indienen van predikanten en zich aanmelden voor de beroepinsgcommissie bij de scriba Danja Driesse tot en met 15 september. Dit kan schriftelijk of via de email.
Wij vragen uw voorbede voor het beroepingswerk. We willen samen met de gemeente in volle afhankelijkheid van Hem die zal voorzien bezig zijn met het beroepingswerk.

1 juli 2018
In juni ontving de kerkenraad toestemming van de PKN om een fulltime predikant te beroepen. We zijn hier erg dankbaar voor.
In de kerkenraadsvergadering van juni zijn de profielschetsen van Strijen (burgerlijk en kerkelijk) en de te beroepen predikant vastgesteld.
Hierna zijn de stukken ingediend bij de PKN.
Zij geven advies welke (beroepbare) predikanten bij onze gemeente passen.
Wij hopen na de zomervakantie te gaan inventariseren welke predikanten wij zouden kunnen gaan beroepen.
We willen de gemeente vragen namen in te dienen. U kunt daar in de vakantie alvast over nadenken.
De beroepingscommissie wordt binnenkort samengesteld.

Pastoraat
Wij hebben dhr. (prop.) J.J. Steketee uit Zwijndrecht bereid gevonden 12 uur per week te besteden aan pastorale bijstand, waarbij het leiden van begrafenissen en weeksluitingen in de Hoge Weide onderdeel (kunnen) zijn.
Wij hopen hiermee een groot deel van het pastoraat te waarborgen in de vacaturetijd.
Als u pastoraat wenst kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.
We zoeken nog iemand voor catechese.