Handelingen 26:13b ...een licht, schitterender dan de glans der zon ..


De algemene kerkenraad bestaat uit twaalf leden.
Vijf afgevaardigden van wijk 1, vijf afgevaardigden van wijk Ichthus en een toegevoegde voorzitter en scriba.

Elk jaar wisselt de afvaardiging vanuit de wijkgemeente, te weten:

De predikant De predikant
Een ouderling Twee ouderlingen
Een kerkrentmeester Een kerkrentmeester
Twee diakenen Een diaken

De Algemene Kerkenraad vergadert minimaal 6x per jaar, om 19.30 uur in Salvatori.
Het moderamenoverleg heeft meestal 1 week voor de vergadering plaats. 

U kunt contact opnemen met de AK via