Consulentschap / vacaturetijd
Eén van de eerste taken van een kerkenraad van een (wijk)gemeente die vacant raakt door het vertrek van haar predikant is het benaderen van een andere predikant om consulent te worden. De kerkorde schrijft dit voor. De taak van een consulent is om de vacante (wijk)gemeente te begeleiden en te adviseren m.b.t. het beroepingswerk.
Omdat dominee Doorneweerd in maart zal vertrekken, hebben wij als kerkenraad allereerst ds. J.S. Telgenhof gevraagd of hij beschikbaar is voor het consulentschap van wijkgemeente 1. Ds. Telgenhof heeft echter (in overleg met de kerkenraad van wijkgemeente Ichthus) aangegeven hiervoor niet beschikbaar te zijn. Als kerkenraad respecteren we zijn besluit.
Vervolgens hebben wij ds. J.A. van den Berg uit onze buurgemeente Sint-Anthoniepolder gevraagd. Hij heeft aangegeven om zich voor deze taak beschikbaar te stellen. Dit stemt ons tot dankbaarheid. Binnenkort zal er een eerste ontmoeting zijn tussen ds. Van den Berg en het moderamen van onze kerkenraad.
De kerkenraad zal in de komende tijd verder nadenken over de invulling van pastoraat en catechesewerk in de vacaturetijd.
In onze vergadering van 30 januari hebben we gelezen uit Spreuken 3 vers 5 en 6: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken”. Dit mag ons als kerkenraad bemoedigen bij al het werk dat gedaan mag worden. Samen zongen we uit Psalm 25 ver 2 : “Heer’ ai, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend..”
Wij vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraad.

Afscheid fam. Doorneweerd 
Zoals bekend heeft ds. Doorneweerd het beroep naar de Hervormde Gemeente van Sint Philipsland aangenomen en zal hij binnenkort afscheid nemen van onze gemeente.
Op D.V. dinsdag 21 maart is er een afscheidsavond in Salvatori (aanvang 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur, tot uiterlijk 22:00 uur). Iedereen is hartelijk welkom op deze avond. 
Op deze avond zullen een aantal mensen een dankwoord spreken. Daarnaast willen we alle gemeenteleden jong en oud vragen om een A4-vel te vullen met een dankwoord aangevuld met een persoonlijke boodschap die u of jij met de dominee en zijn vrouw mee zou willen geven. Wees creatief. U kunt het A4 vel in de brievenbus doen aan de Boompjesstraat 39 of op de avond zelf meenemen. Op de gemeenteavond binden we het boekwerk in en willen we het samen met het cadeau namens de gemeente overhandigen.
Voor vragen en ideeën kunt u/kan jij de scriba bellen (6743608).
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, scriba J. van der Pligt.

De afscheidsdienst zal zijn op D.V. zondag 26 maart, om 14:30 uur in onze Dorpskerk. Ook hiervoor bent u en jij van harte uitgenodigd.