Download het schenkingsformulier:  Overeenkomst Periodieke gift in geld

Actie Kerkbalans -  Geef meer voor hetzelfde geld!
Zoals u weet staan de inkomsten en uitgaven van onze gemeente de komende jaren behoorlijk onder druk. Samen met u hopen wij deze financiën ieder jaar weer in evenwicht te brengen.
Wij realiseren ons dat we daardoor veel van uw offervaardigheid vragen. Wij willen u dan ook wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans fiscaal vriendelijk te schenken door middel van een periodieke schenking voor tenminste 5 jaar (of korter bij overlijden). Met ingang van 1 januari 2014 kan dat ook via een onderhandse akte en is een notariële akte niet meer nodig. Dus geen notariskosten! Het model van de onderhandse akte kunt u downloaden via bovenstaande link of tijdens de openingstijden verkrijgen op het Kerkelijk Bureau in gebouw "Salvatori".
Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrijkomt dus ook schenken. U betaalt dan per saldo nog steeds hetzelfde bedrag.
Let op: 
U kunt in de overeenkomst zelfs vastleggen dat de gift stopt als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld als u werkloos of invalide wordt. Dan voldoet u toch aan de voorwaarden voor belastingaftrek en kunt u de daadwerkelijk betaald bedragen gewoon aftrekken.
Belangrijk:
Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen NIET mee als periodieke gift! De laatste dagtekening maakt de overeenkomst geldig, dus betaalde giften tellen pas mee voor de periodieke overeenkomst ná deze dagtekening! De gift(en) voor deze datum kunt u wel als gewone gift(en) aftrekken.

Periodieke Schenking - hoe werkt het?
Zoals u waarschijnlijk weet mogen giften aan onze Hervormde Gemeente Strijen bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 19% tot 52% terug. Een nadeel is helaas dat hiervoor een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Hierdoor kunt u dit belastingvoordeel misschien niet volledig benutten. Bij een gezinsinkomen van bijvoorbeeld € 35.000 per jaar mag u de eerste € 350 aan giften niet aftrekken. Daarnaast mag u maximaal 10% van uw inkomen aan giften aftrekken. Om aan het maximale voordeel bij gewone giften te komen moet u in dit voorbeeld € 3.850 (drempel + maximum (11%)) schenken. Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor minimaal 5 jaar vastlegt in een akte, kunt u het bedrag echter wèl volledig aftrekken.
Voor u interessant?
Als u jaarlijks minder dan 1% van uw bruto gezinsinkomen schenkt aan goede doelen zoals onze gemeente, dan is een periodieke schenking zeker interessant voor u. Geeft u meer dan 11% van uw inkomen, dan kunt u met een X akte zowel het bedrag boven als onder de drempel aftrekken.
Het voordeel
Stel dat uw gezinsinkomen € 35.000 is en u wilt jaarlijks € 300 schenken aan de Hervormde Gemeente Strijen.
• Zonder een periodieke schenking (via overeenkomst of notariële akte) geeft u € 300 en dat kost u eveneens € 300 per jaar.
• Met een periodieke schenking geeft u € 300 en ontvangt u bij dit gezinsinkomen 42% terug van de belasting. Dit kost u dus slechts € 174; een voordeel van maar liefst € 126!
• We hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook aan de Hervormde Gemeente Strijen te doneren. U zou via de periodieke schenking zelfs € 517 kunnen geven. U krijgt van dit bedrag namelijk 42% terug zodat u netto nog steeds € 300 per jaar betaalt.

Wat moet u doen?
U kunt een blanco onderhandse overeenkomst afhalen op het Kerkelijk Bureau of van deze webpagina downloaden of printen. Zie bovenin: "Overeenkomst Periodieke gift in geld". Dit is een formulier afkomstig van de Belastingdienst. Bij het formulier in tweevoud (een exemplaar van 2 pagina's voor de schenker en een exemplaar van 2 pagina's voor de ontvanger) is een duidelijke toelichting bijgevoegd.
Na invulling van úw gegevens en ondertekening levert u het gehele formulier in tweevoud in, zodat op het Kerkelijk Bureau van onze Hervormde Gemeente de "ontvanger"-gegevens kunnen worden ingevuld en het formulier namens het college van kerkrentmeesters kan worden ondertekend. Vervolgens ontvangt u het exemplaar voor de schenker weer terug voor uzelf.
In januari geeft u op het Kerkbalans-Toezeggingsformulier het door u te betalen jaarlijkse bedrag aan en vermeldt u in welke maanden de bedragen zullen worden overgemaakt of kunnen worden geïncasseerd, zodat wij dat kunnen verwerken als toezegging voor de Aktie Kerkbalans. Op het Kerkbalans-Toezeggingsformulier noteert u duidelijk: "Per periodieke schenking volgens overeenkomst".
Als u gekozen heeft voor automatische incasso (per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) zorgen wij voor de periodieke afschrijving en heeft u er helemaal geen omkijken meer naar; u kunt er ook voor kiezen het bedrag steeds zelf over te maken.
Overigens: als u gedurende de 5-jaars periode zou overlijden wordt de schenking en dus de incasso uiteraard direct beëindigd. Dat kunt u ook aangeven op de overeenkomst van schenking.
Jaarlijks geeft u uw bijdrage aan onze gemeente als periodieke gift op bij uw belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug.
Tot besluit:
We hopen dat we u hiermee in de gelegenheid stellen een hogere bijdrage aan de Actie Kerkbalans te kunnen doen. Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen.
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met de ouderling-kerkrentmeesters.

E-mail: