In een tijd waarin de mensen en de maatschappij snel veranderen, is het voor de kerk goed om van tijd tot tijd pas op de plaats te maken en de blik vooruit te richten.

Wat is oorsprong doel en zin van ons gemeente-zijn?
Waartoe spannen zo velen in de gemeente zich wekelijks, soms dagelijks in?
Hoe houdt dat verband met de ontwikkelingen in onze maatschappij en ons dorp?
 
Het is van belang op te merken dat de diverse geledingen in de gemeente nadrukkelijk de ruimte hebben gekregen een eigen stuk te schrijven met een eigen visie. Deze onderdelen van het beleidsplan zijn niet geharmoniseerd  of gecomprimeerd tot een “grootste gemene deler” en geven daardoor uiting aan een zekere pluriformiteit binnen onze gemeente.
 
Enkele hoofdlijnen uit de diverse onderdelen en beleidsvoornemens zijn:
 
  • Een gemeente die zich verbonden weet met de gereformeerde belijdenis en een in hoofdzaak ”klassiek gereformeerd“ profiel heeft, met verschillen in nadruk en beleving, waarin zowel de gereformeerde bond als "evangelisch geïnspireerde stromingen" herkend kunnen worden.
  • Toenemende aandacht voor rand- en buitenkerkelijken. Niet alleen “bewaren” maar juist ook ”vermeerderen”. De actieve evangelisatiecommissie heeft daarin een stimulerende rol.
  • Toenemende aandacht voor vorming, toerusting en bemoediging van gemeenteleden.
  • Verdere opbouw van een goed georganiseerd en eigentijds gemeentebreed jeugdwerk.
  • Actief en zorgvuldig diaconaat, zowel binnen de eigen gemeente als landelijk en wereldwijd.
  • Een solide financieel beleid, gebaseerd op open communicatie met de gemeenteleden en een besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Voor de komende jaren ligt er de uitdaging te komen tot een geïnspireerde lange termijn visie voor onze gemeente en die visie te vertalen in beleid en acties. Mogen we daaraan werken in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader, tot opbouw van Zijn gemeente en tot eer van Zijn Naam.
 
Strijen, maart 2007.