"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor te ondersteunen zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van de kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van zendingsbladen en het geven van informatie(materialen). De opbrengsten van de zendingsgelden worden evenredig verdeeld tussen de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) en Kerk in Actie of tussen de GZB en Wycliffe. Bij "Taken" wordt dit verder uitgelegd.

Actueel!

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd.

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, zie op onze webpagina "Nieuwsbrief".
Mocht u/jij een nieuwsbrief op papier, welke in onze kerken worden uitgedeeld, "gemist" hebben: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. 6747731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze nieuwsbrieven graag wilt (blijven) ontvangen. Of zo gewenst per email: geef uw/jouw emailadres door of email naar

* De Zendingspost
Dit is het zendingsblad van de Classis Barendrecht en de Classis Dordrecht samen en wordt uitgegeven door de Classicale Commissie voor Zending en Werelddiaconaat.
Dit blad ontvangen wij sinds 2016 digitaal en kunt u/jij dit blad inzien op onze webpagina "Zendingspost".
Uit kostenoverwegingen wordt dit blad niet meer gedrukt door de redactie van het blad en delen wij als commissie dit blad niet meer uit in onze drie kerken. Het is namelijk veel te duur om het blad bij elke uitgave (3 à 4x per jaar) in "Salvatori" te laten stencilen (om in onze kerken uit te delen), de kosten zouden dan  ten laste komen van de zendingsgelden voor onze zendingswerkers. Wie tòch een papieren exemplaar wenst te ontvangen, gelieve te bellen naar dhr. Arie Bouman, zijn telefoonnummer staat hierboven bij "Nieuwsbrieven gemist". Hij zal dan zorgen dat u/jij voortaan alsnog een papieren exemplaar ontvangt.

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een ambtsdrager afgevaardigd in de commissie.

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.