Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden januari, februari en maart 2018 hebben de volgende bestemming:

1 januari 2018: Inloophuis 'de Brug'.
Elke vrijdagmorgen opent dit inloophuis achter de gereformeerde kerk in Strijen de deuren voor Strijenaren die contact zoeken. Dit inloophuis wordt gerund door vrijwiligers en gefaciliteerd door de diaconiën van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente. Opgezet als ontmoetingsplaats voor vluchtelingen voorziet het ook voor autotochtone Strijenaren in een plaats waar tijd is voor contact, een luisterend oor, koffie/thee en waar nodig een gesprek om mensen verder te helpen.

7 januari 2018: Welzijnswerk Leger des Heils.
Het Leger des Heils helpt iedereen ongeacht afkomst of omstandigheden. De afdeling  welzijnswerk richt zich hierbij vooral op mensen aan de onderkant van de samenleving. De hulp varieert van een kop soep en nachtopvang tot re-socialistie en stage lopen in de eigen '50/50' winkels van het Leger. Uitgangspunt bij al dit welzijnswerk is steeds de Bijbel en specifiek de woorden van de Here Jezus. Het Leger strijdt tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid. En het strijdt vóór een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. 

14 januari 2018: Stichting Light for the World.
De Bijbelse opdracht in Mattheüs 25 is nog steeds de grondslag is voor het werk van de stichting. De stichting wil bijdragen aan een wereld met gelijke kansen voor mensen met een (oog) handicap. 

21 januari 2018: Actie minima.
De diaconie probeert op allerlei manieren de armsten in de gemeente Strijen bij te staan. In nauwe samenwerking met burgemeester en wethouders van de gemeente stelt de diaconie gevulde boodschappentassen beschikbaar die bezorgd worden bij mensen die juist in januari moeite hebben de dagelijkse boodschappen te bekostigen. En dat zijn er meer dan u wellicht denkt.

28 januari 2018: Mercy Ships.
Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. 
Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen. Zij doen dit door met hospitaalschepen naar de armste landen in Afrika te varen waar mensen met verminkingen en allerlei tumoren gratis geopereerd worden.

4 februari 2018: Hospice Hoeksche Waard.
Bij dit Hospice in Zuid-Beijerland vinden mensen die nog maar een korte tijd te leven hebben, een geborgen plek.
Het Hospice is er voor elke inwoner van de Hoeksche Waard en omgeving die ouder is dan achttien jaar, ongeacht diens geloof of levensovertuiging. Het hospice is warm en huiselijk en de verzorging staat voor de best mogelijke kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Deze verzorging wordt grotendeels gegeven door vrijwiligers onder leiding van een gediplomeerd verpleegkundige. 

11 februari 2018: Gemeenteproject van stichting HOE.
Over het gemeenteproject van dit jaar bent u al op verschillende manieren geinformeerd. Gedurende het jaar zijn er diverse acties en de diaconie bestemd graag de opbrengst van deze collecte voor dit gemeente project.

18 februari: Stichting Woord en Daad.
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

25 februari: Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond.
De diaconie heeft ( na een verzoek hiertoe ) besloten om de opbrengst van deze collecte te bestemmen voor het leerstoelfonds van de gereformeerde bond. De Gereformeerde Bond heeft 2 hoogleraren die doceren aan verschillende universiteiten bij de studie theologie. Deze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd. Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

4 maart 2018:  Voorjaarszendingscollecte.
De diakonie volgt het landelijk rooster voor de zendings collectes.

11 maart 2018: Reformatorische Bijbelschool de Wittenberg.
Op hun site staat het volgende te lezen:
Wij weten ons verbonden met de kerken die de eeuwen door trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus en wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis.
Wij geloven dat we jonge christenen mogen toerusten om zoutend zout te zijn en hebben de overtuiging dat zij van betekenis zijn in de wereld.
We kunnen niet zonder de zorg van onze hemelse Vader en doen ons werk in afhankelijkheid van Hem.

14 maart 2018 (Biddag): Biddagcollecte.
Tijdens de diensten op de landelijke biddag is er maar één collecte en vanouds is de opbrengst van deze collecte bestemd voor de kerkrentmeesters.

18 maart 2018: SDOK.
Stichting de ondergronds kerk is een interkerkelijke organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgde christenen; dit doen zij vanuit hun geloof in Jezus Christus. Tegelijk roepen zij christenen in Nederland op naast de vervolgde broeders en zusters in het geloof te staan; met gebed maar ook met gaven. Daarom collecteert de diaconie graag voor deze stichting; momenteel is de SDOK vooral bezig met het zorgen voor veilige huisvesting voor vervolgde christenen in Pakistan.

5 maart 2018: Het Passion in Hummelo.
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.


30 maart 2018 (Goede Vrijdag): ZOA.
ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw.