Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden oktober, november en december hebben de volgende bestemming:

8 oktober 2017: Christelijk noodhulpcluster Zuid-Oost Azie.
De zeer overvloedige moessonregens en tropische stormen hebben in Zuid-Oost Azie voor enorme overstromingen gezorgd waardoor duizenden mensen dakloos zijn geworden, velen de dood vonden en oogsten verloren zijn gegaan. Tear, Zoa,Redt een Kind en Woord en Daad vormen samen het Christelijk noodhulp cluster en bieden in deze schrijnende situatie hulp in de vorm van eerste levensbehoeften en huisvesting.  De diaconie kiest heel bewust om te collecteren voor deze ramp in plaats van de ramp als gevolg van de orkanen in het Caraibisch gebied, waarvoor ruim voldoende media aandacht is en tevens een landelijke actie is gehouden. De ramp in Zuid-Oost Azie heeft weinig media aandacht gekregen maar de nood is daar zeer hoog.

15 oktober: Stichting Bible League.
Deze stichting helpt kerken wereldwijd met de verspreiding van Gods Woord. Dit door middel van bijbelverspreiding, studiemateriaal en trainingen.

22 oktober: Stichting Louis Braille fonds.
Deze stichting is onderdeel van de Ned. Christelijke Blinden en Slechtziendenbond. Zij richt zich op mensen die aangewezen zijn op hulpmiddelen in allerlei vorm om boeken en de Bijbel te kunnen lezen. Zij werkt hiervoor samen met de Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden.

29 oktober: (nood) hulp st Maarten.
steeds duidelijker wordt de de schade die 2 orkanen in het Caraibisch gebied hebben veroorzaakt. voor wederopbouw en structurele hulp is veel geld nodig. Daarom collecteert de diaconie vandaag voor de bewoners van st Maarten.

1 november: Dankdag voor gewas en arbeid.
Zoals gebruikelijke is de collecte van dankdag bestemd voor de kerkrentmeesters.

5 november: Najaarszendingscollecte.
De diaconie volgt het landelijk rooster van de PKN voor de zendingscollectes.

12 november: stichting de Herberg.
Op dit pastoraal diaconaal centrum in Oosterbeek wordt de liefde van Christus vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen.

19 november: Mercy Ships.
Mercy Ships heeft een duidelijke missie: in navolging van Jezus Christus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.

26 november: Nederlands Bijbelgenootschap.
Deze vereniging wil de Bijbel voor alle mensen in de wereld dichtbij brengen: dit van een Bijbel in gewone taal tot een vertaling van de HSV voor Karakalpakstan. Zo mogelijk een bijbelvertaling in elke taal van de wereld.

3 december: Actie minima.
De diaconie probeert zo veel mogelijk tot hulp en steun te zijn in praktische zaken. In de voor velen dure decembermaand organiseert de diaconie daarom een speciale actie voor de minima. De opbrengst van deze collecte wordt daarvoor gebruikt.

10 december: de Hezenberg.
Het doel van de Hezenberg is om verandering te creëren in de levens van mensen. Zij helpen hun gasten om duurzame veranderingen in hun persoonlijke leven en omstandigheden te realiseren. De programma’s zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat de Hezenberg met hun gasten verbindt, is dat ze met elkaar op weg zijn; in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

17 december: Friedenstimme.
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

24 december: Voor elkaar vakantieweken.
Deze vakantieweken worden van oorsprong georganiseerd door de Hervormde Vrouwenbond en zijn bedoeld voor mensen die door  financiele of somatische beperkingen niet alleen op vakantie kunnen gaan. de Hervormde Vrouwenbond biedt voor deze groepen zowel financiele ondersteuning als begeleiding aan.

25 + 26 december: Kerk in Actie - onderdeel van de PKN organisatie.
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

31 december: Gemeenteproject.
Over de werkvakantie die wij als gemeente willen gaan beleven in samenwerking met stichting HOE wordt u op verschillende manieren geinformeerd, onder andere op deze site. De diaconie ondersteunt deze actie graag en collecteert daarom hiervoor.