8-1-2018
 

De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u het volgende mede.

In haar laatst gehouden vergadering van 6 december jl. hebben de volgende broeders zich herkiesbaar gesteld voor een volgende ambtsperiode:

Diaken: J.J.Kik en A.A.Steevens, Ouderling-Kerkrentmeester: L.A.Hitzert en de ouderlingen: R.C.v.Everdingen, H.d.Geus, B.C. v.d.Sluijs en B.Smits.

Als kerkenraad zijn we hier dankbaar voor.

Wanneer tegen deze broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij als herkozen  beschouwd.
Eventuele tegenkandidaten kunnen worden ingediend voor 14-01-2018  bij de scriba dhr. B. Smits, Boezemvliet 36 te Maasdam.
Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren.

Diaken A.A.Kreukniet heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Wij respecteren zijn beslissing en wensen hem vrede en rust toe op deze beslissing.

Aftredend en niet herkiesbaar is Ouderling-Kerkrentmeester J.v.d.Pligt.


16-1-2018
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend tegen de herkiesbare ambtsdragers.
Zij zijn hiermee herkozen voor een volgende ambtsperiode.
Voor de aanstaande vacatures  van  diaken A.A. Kreukniet en ouderling-kerkrentmeester  J. v.d. Pligt worden zowel de Belijdende leden als de Doopleden van wijkgemeente 1 opgeroepen, om aanbevelingen in te dienen.
Uit de ingediende namen van de gemeente worden dubbeltallen door de kerkenraad opgesteld.
Aanbevelingen kunnen tot en met 29 januari ingediend worden bij de scriba, dhr. B. Smits, Boezemvliet 36 te Maasdam of via zijn mailadres.
Wilt u de kerkenraadsverkiezingen in uw voorbede gedenken?