Update 26 januari

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus voelt zich gezegend dat Bert Hofman zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. De bevestiging van dhr. Bert Hofman zal niet op 25-2 maar op 11-3 plaatsvinden.

Daarnaast vragen we u nogmaals met klem namen in te dienen voor de vacatures die ontstaan voor 3 ouderlingen en 3 diakenen.
we vragen uw voorbede voor de ambtsdragersverkiezingen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

Ouderlingen

  • Dhr W Vergeer

Diaken

  • dhr P. van Pelt
  • dhr C.A.E. Rijkers
  • dhr W. Troost

Deze vacatures ontstaan Deo Volente juni 2018.

Aftredend en wel herkiesbaar zijn:

Ouderlingen

  • Mw D.C. Driesse- Driesse
  • Mw C. van Houwelingen- Hoogvliet
  • dhr A. de Jong

Ouderling- kerkrentmeester:

  • dhr A.M. Schram

Als er geen tegenkandidaten worden ingediend worden zij als herkozen beschouwd.]
Tegenkandidaten dienen schriftelijk en ondertekend voor 22 december te worden ingediend bij de scriba mw D.C. Driesse, Hilsondusstraat 37.

In januari zullen we de procedure vervolgen.

Wij vragen gebed voor de vervulling van de aankomende en 3 huidige vacatures.