Verslag van de bespreking van het speerpunt 'lengtedienst/ preek' nav de gehouden enquête. 

Op 16-6 en 31-8 jl heeft de kerkenraad van wijkgemeente Ichthus een gemeenteavond gehouden
om u op de hoogte te brengen van de uitslag van de door ons gehouden enquête in 2015.
De kerkenraad heeft een viertal speerpunten gedefinieerd die tijdens deze avonden gepresenteerd
zijn.

De speerpunten zijn: 
* lengte van de dienst/ preek
* gemeente zijn; omzien naar elkaar
* jeugd
* prediking predikant

We hebben daarbij aangegeven dat geen van deze speerpunten prioriteit heeft, ze zijn allen even
belangrijk. We zijn begonnen met het speerpunt waarvan we dachten dat deze het snelst
uitvoerbaar was. We hebben gekozen voor het speerpunt lengte van de dienst/ preek.
Tijdens de gemeenteavond hebben we na de presentatie met elkaar doorgepraat over de
speerpunten. U hebt input geleverd voor verdere uitwerking hiervan.

In de kerkenraad hebben we uitgebreid gesproken over de lengte van de dienst/preek.
In de enquête was de lengte van de dienst/preek geformuleerd in termen van minuten.
Tijdens het gesprek in de kerkenraad zijn we tot de conclusie gekomen dat het geen recht doet
aan de kwaliteit van de dienst wanneer deze wordt gelimiteerd in tijd.
Een kerkdienst is een dienst ter ere van God waarin we willen horen wat Hij tot ons te zeggen
heeft. Als kerkenraad hebben we elkaar de vraag gesteld of we dit mogen limiteren in minuten en
kwamen tot de conclusie dat dit niet kan en dat we dit niet willen.
We willen er wél naar streven dat onze diensten zoveel mogelijk binnen 1 1/2 uur afgerond zijn.
Om een vervolg te geven aan de speerpunten verwerken we deze in ons beleidsplan 2016-2020.
Tussentijds wordt dit beleidsplan regelmatig geëvalueerd.
Het volgende speerpunt wat we gaan behandelen is jeugd.

Ter overweging willen we u graag deze 5 punten meegeven die we gevonden hebben voor u.

Wat verwachten wij eigenlijk van een kerkdienst? Als we daarover nadenken, kunnen we kijken
naar de mensen die het - letterlijk en figuurlijk - voor het zeggen hebben in de kerkdienst. Maar we
kunnen ook kijken naar onszelf: gewone kerkgangers die verlangen Gods stem te horen, juist ook
in de dienst.
 
1. Bedenk: het is een eredienst.
Eredienst is het woord dat het beste aangeeft waar het werkelijk om gaat. We komen als
gemeente van God bij elkaar om hem te eren. God heeft recht op onze lof en aanbidding. Als het
goed is geven we Hem die de hele week, maar op zondag zetten we daarvoor speciale tijd apart.
Denk trouwens ook aan het getuigenis dat je in je omgeving geeft als je naar de kerk gaat. Je laat
er mee zien dat God belangrijk voor je is.
 
2. Bereid je voor.
Heel simpel, door er even bij stil te staan: hoe gaat het nu met mijn geloof? Hoe sta ik tegenover
God? Wat zou ik in deze eredienst van God willen ontvangen? Bidt erom.
 
3. Geef jezelf.
Als we naar de kerk gaan moeten we niet vergeten dat we er iets komen brengen - onszelf. In de
eerste plaats om God de lof en eer te brengen, maar we zijn er ook voor onze broeders en zusters,
alleen al door je aanwezigheid bemoedig je anderen. Ten slotte kun je ook denken aan het geld dat
je meeneemt voor de collecte. Wees je ervan bewust wat en waaraan je geeft.
 
4. Stel je erop in iets te ontvangen.
Het is wel erg gemakkelijk om weer naar huis te gaan met een lijstje kritiekpunten. Maar je kunt je
ook voornemen om uit elke eredienst iets mee te nemen waar je juist blij mee bent. Stel je er
daarom op in om altijd iets van God te ontvangen: een psalm- of liedregel die je aansprak, een
gebedspunt, een tekst uit de bijbel.
 
5. Doe er iets mee.
In feite is elke eredienst een moment waarop God ons eraan herinnert: 'Ik hou van jullie, Ik hou
van jou'. Steeds weer laat Hij merken dat Hij jouw zonden vergeven wil. Wat jij niet goed deed,
heeft Hij al goedgemaakt in Christus. Dat is fantastisch, maar niet vrijblijvend. Stel jezelf dus
regelmatig de vraag: wat ga ik naar aanleiding van deze dienst (in mijn persoonlijk gebed) tegen
God zeggen? Maar hopelijk heeft het ook altijd iets van: 'ik hou ook van U'.